شرکت آب و فاضلاب رفسنجان

آگهی مزایده

شرکت آب وفاضلاب رفسنجان درنظر دارد تعدادی از خودروهای مازاد سبک وسنگین خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از کلیه علاقمندان شرکت در مزایده دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از تاریخ 2/10/96 لغایت ساعت 13 روزپنج شنبه مورخ 7/10/96 به آدرس رفسنجان بلوار امام رضا (ع) شرکت آب و فاضلاب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ برآورد ریالی کارشناسی هر وسیله نقلیه می‌باشد.

تاریخ تحویل پیشنهادهای قیمت حداکثر ساعت 14 روزیک شنبه مورخه 17/10/96 می‌باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 11 روز دوشنبه مورخه 18/10/96 می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

هزینه درج آگهی در دو نوبت روزنامه استانی ویک نوبت هفته نامه شهرستانی ، کارشناسی و انتقال سند به عهده برنده مزایده است.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 3-03434281001 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمائید.

 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب رفسنجان