شرکت آب و فاضلاب رفسنجان

آگهی مناقصه

شرکت آب وفاضلاب رفسنجان درنظر دارد عملیات اجرای ساخت قریب به تعداد 150 فقره حوضچه شیرآلات تیپ 1 و 2 و 3 با برآورد تقریبی 275/611/817/3 ریال طبق مشخصات و شرایط خصوصی پیوست اسناد مناقصه را از محل اعتبارات داخلی در شهر رفسنجان از طریق مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکار با رتبه آب به مرحله اجرا بگذارد ،لذا از کلیه واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه مذکور دعوت به عمل می آید به منظور خرید اسناد مناقصه  به آدرس رفسنجان، بلوار امام رضا (ع) شرکت آب و فاضلاب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

1 ) مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 000/881/190ریال می باشد.

2 ) فروش اسناد از مورخه 21/10/96 لغایت 28/10/96 می باشد .

3 ) تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 8/11/96در محل دبیرخانه  شرکت آب و فاضلاب رفسنجان انجام می گیرد.

4 ) به پیشنهاد هایی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5 ) زمان افتتاح پاکات الف، ب، ج  ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 9/11/96 می باشد.

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن  03434281002 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمائید.

 

                                                   دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب رفسنجان