مدارك مورد نياز جهت واگذاري انشعاب آب

1-اصل و كپي پروانه ساختمان

2-اصل و كپي شناسنامه

3-قبض آب همسايه  مجاور (سمت چپ یا راست)

4-كپي از كارت ملي

5- اصل و كپي ملك مورد نظر

6-پلان نقشه و شماره كد پستي

7-تسويه حساب آب منزل مسكوني

(ضمنأ اصل پروانه ساختمان تا پايان خريد انشعاب الزامي مي باشد.)

 زمان كارشناسي (ارزيابي ملك) :   همه روزه به جز روزهاي پنج شنبه از ساعت 7:30 الي8

  

مدارك مورد نياز جهت تغيير نام

1- بازديد از ملك

2- پرداخت فيش تغيير نام به مبلغ 11550 ريال

3- اصل و كپي شناسنامه

4- اصل سند و كپي از  ملك مورد نظر

5- تسويه حساب (آخرين قبض آب)

ضمنأ در صورت داشتن سند عادي ارائه نامه از دفتر خانه الزامي مي باشد .

 

مدارك مورد نياز جهت جابجايي انشعاب داخل ملك

1-    ارزيابي از ملك

2-   تسويه حساب آب بها به تاريخ روز

 

مراحل استعلام از ملك

 1-ارائه نامه ارگان مربوطه (زمين شهري ، شهرداري ....)

2-پرداخت فيش استعلام به مبلغ 11550 ريال

3-كنترل در سيستم مشتركين و بايگاني

4-جواب به ارباب رجوع