معرفی

نام و نام خانوادگی: محمدحسین رنجبر جعفری                    

عنوان پست: رئیس اداره نظارت بر بهره برداری 

مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس - برق                                                                           

.