اساسنامه شركت

به استناد تبصره 2 ماده 1 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/8/69 مجلس شوراي اسلامي شركتي به نام شركت آب و فاضلاب رفسنجان ( سهامي خاص) كه در اين اساسنامه اختصارا"  شركت ناميده خواهد شد تشكيل گرديد.

فصل اول _ كليات و سرمايه
ماده 1- نام شركت
شركت سهامي آب و فاضلاب رفسنجان ( سهامي خاص) به  استناد  تبصره  2 ماده 1 قانون تشكيل  شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/69 مجلس شوراي اسلامي تاسيس و از اين پس در اين اساس نامه شركت ناميده مي شود.

ماده 2- هدف شركت : ايجاد و بهره برداري تاسيسات تامين، تقسيم و توزيع آب  شرب  و بهداشتي و ايجاد و بهره برداري تاسيسات مرتبط با جمع آوري ،‌انتقال،‌تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب ، در حوزه عمل شركت در چارچوب ضوابط و سياستهاي  شركت  آب  و  فاضلاب  استان  كرمان ، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و وزارت نيرو.

ماده 3_ مركز و حوزه فعاليت شركت
مركز اصلي شركت در شهر رفسنجان و حوزه خدماتي آن محدوده قانوني  شهرهاي  شهرستان  رفسنجان  و ساير حوزه هایي است كه توسط رئيس مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
تبصره 1: با توجه به گستردگي حوزه فعاليت و به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به مردم شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي در صورت  نياز نسبت  به  ايجاد  شعب يا نمايندگیهاي در مناطق مختلف تحت پوشش اقدام و قسمتي از اختيارات خود را به آنان واگذار نمايد.
تبصره 2: تاسيسات مرتبط با فعاليت شركت مي تواند در خارج از محدوده قانوني حوزه فعاليت نيز مستقر باشد.

ماده 4: شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي ميباشد و امور آن بر اساس قانون تشكيل شركتهاي  آب و  فاضلاب  مصوب 11/10/69 ، قانون تجارت ، ضوابط ، قوانين و  ساير  مقررات  ذيربط و مندرجات این اساسنامه  در چارچوب اصول بازرگاني و آئين نامه هاي استخدامي ، مالي و معاملاتي خود اداره ميشود.

ماده 5_ مدت شركت : مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است

ماده 6_ سرمايه شركت:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ يكصد ميليون ريال كه به يكهزار سهم يكصد هزار ريالي با نام ( تماما" پرداخت شده )‌تقسيم گرديده است كه تعداد 510 سهم متعلق به شركت آب و فاضلاب استان كرمان و 340 سهم متعلق به شهرداري  رفسنجان و 30  سهم متعلق به شهرداري سرچشمه  و 30  سهم متعلق به شهرداري انار و 30 سهم متعلق به شهرداری حسین آباد  و 30 سهم متعلق به شهرداری کشکوئیه  و 30 سهم متعلق به شهرداری بهرمان مي باشد.
تبصره : نقل و انتقال سهام با تصويب مجمع عمومي انجام ميگيرد.
فصل دوم- موضوع فعاليت و وظایف شركت
ماده 7_ موضوع فعاليت شركت : براي  نيل   به   اهداف   مندرج   در  اين  اساسنامه  شركت با رعايت مقررات و قوانين ذيربط مجاز به اقدامات زير خواهد بود:
1-7- انجام هر گونه فعاليت در راستاي ابرساني براي مصارف خانگي ، عمومي ، صنعتي ، تجاري ، و غيره و جمع آوري ، انتقال، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب
2-7- مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تاسيسات  مربوط  به  تامين،  انتقال،  تصفيه   و  توزيع  آب آشاميدني و بهداشتي
3-7- مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به جمع آوري ، انتقال، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب
4-7- رعايت اصول بهداشتي، كنترل كيفي و استانداردهاي مورد عمل وزارت نيرو در مراحل آبرساني و جمع آوري و دفع فاضلاب
                                                                                                                     
5-7- بهره برداري ، تعمير ، نگهداري ، مرمت ،  بازسازي  و  توسعه  كليه تاسيسات تامين، تصفيه ، انتقال، ذخيره، و توزيع آب و همچنين جمع آوري ، انتقال ، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب و حفاظت از حريم آنها
6-7 -اخذ هر گونه وام  و  تسهيلات  مالي از منابع داخلي و خارجي با اخذ مجوز از مجمع  عمومي و ساير مراجع قانوني ذيربط
7-7 -استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرائي ، بهره برداري  و  نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب و خدمات مشتركين به منظور  كاهش  هزينه ها ، افزايش  بهره وري  و ارتقاء‌ سطح خدمات .
8 -7 -انجام هر گونه عمليات و معاملاتي  كه  براي  مقاصد  شركت  ضروري  و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد.

فصل سوم: اركان شركت
ماده 8 – اركان شركت عبارتست از :
الف) مجمع عمومي
ب) هيئت مديره و مدير عامل
ج) بازرسي ( حسابرس)

الف) مجمع عمومي
ماده9- اعضاي مجمع عمومي عبارتند از مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان كرمان به نمايندگي از شركت مذكور ، شهردار رفسنجان  به  نمايندگي  از  شهرداري  رفسنجان  ، شهردار سرچشمه به نمايندگي از شهرداري سرچشمه  و شهردار حسین آباد به نمایندگی از شهرداری حسین آباد و شهردار انار به نمایندگی از شهرداری انار و شهردار کشکوئیه به نمایندگی از شهرداری کشکوئیه و شهردار بهرمان به نمایندگی از شهرداری بهرمان
رياست مجمع عمومي بعهده مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان كرمان مي باشد.

ماده 10 – مجامع عمومي شركت عبارتند از :
1-10- مجمع عمومي عادي
2-10- مجمع عمومي فوق العاده


ماده 11- دعوت مجمع عمومي اعم  از  عادي  و  فوق العاده  با  ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به استناد مواد 97و 98 قانون تجارت بعمل خواهد آمد..
ماده 12- وظابف و اختيارت مجمع عمومي عادي به شرح زير ميباشد:
1-12- اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عملياتي شركت
2-12 -رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم  نسبت به گزارش عملكرد سالانه  مديران  و  بازرس  شركت و صورت هاي مالي و بودجه شركت
3-12 - اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت برابر مقررات مربوطه
4-12- انتخاب و عزل و نصب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرس قانوني ( حسابرس) شركت
5-12 تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاء هيئت مديره و مدير عامل
6-12 - تعيين حق الزحمه بازرس قانوني شركت
7-12- تعيين و انتخاب روزنامه كثيرالانتشار كه بايد آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر گردد.
8-12 - تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، استخدامي ، و رفاهي شركت در راستاي سياستهاي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و وزارت نيرو.
9-12- اتخاذ تصميم در مورد مطالبات  مشكوك الوصول
10-12 -تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي سازماني مورد نياز  و برنامه هاي  جذب نيروي انساني مورد نياز
11-12- اتخاذ  تصميم  نسبت  به  ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و ساير مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.

تبصره: به منظور تسهيل و تسريع در امور  و ايجاد رويه واحد در كليه  شركتهاي  آب  و فاضلاب ، مجمع عمومي اختيارات خود در تصويب تشكيلات سازماني ، آئين نامه هاي اداري ، استخدامي ، مالي و معاملاتي و عزل و نصب اعضاء هئيت مديره و مدیر عامل انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و انتخاب نمايندگان  موضوع بند (ه ) ماده 84 قانون  محاسبات  عمومي  را به رئيس مجمع عمومي تفويض مي كند.
ماده 13- مجمع عمومي  عادي  حداقل  سالي  دو  بار براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصويب بودجه شركت و رسيدگي به موضوعات مذكور در دستور , جلسه تشكيل خواهد شد .

ماده 14- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير ميباشد:
1-14- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت
2-14- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساس نامه شركت
3-14- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت و انتخاب مديران تصفيه

ب) هيئت مديره و مدير عامل
ماده 15- هيئت  مديره  شركت  مركب  از سه نفر عضو اصلي ( كه يكي از آنها مدير عامل مي باشد) و دو نفر عضو علي البدل خواهند بود كه براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاء  تا  مدت  زماني كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها  براي  دوره هاي  بعد بلا مانع است.
تبصره 1: از سه نفر عضو اصلي دو نفر نماينده سهام آب و فاضلاب استان كرمان با معرفي مدير عامل و يك نفر نماينده سهام شهرداري ها خواهد بود از  دو  نفر  عضو علي البدل  نيز يك نفر از طرف شركت آب و فاضلاب كرمان با معرفي مدير عامل و يك نفر از طرف شهرداري ها خواهد بود صدور حكم انتصاب اعضاي هئيت مديره و مدير عامل توسط رئيس مجمع عمومي و پس از تائيد مراجع ذيصلاح خواهد بود.
تبصره 2: اعضاي هيئت مديره بايد حداقل داراي يك  سهم  از سهام شركت باشند تا باستناد مواد 114 و 115 قانون تجارت به عنوان سهام وثيقه به صندوق شركت بسپارند.
ماده 16- جلسات  هيئت  مديره  حداقل  ماهي  يك  مرتبه به دعوت رئيس هيئت مديره و با حضور سه نفر از اعضاء‌ اصلي در محل شركت يا در هر محلي كه رئيس هيئت مديره تعيين كند ، تشكيل مي گردد و تصميمات با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد اداره جلسات با رئيس هيئت مديره است.
تبصره: در  صورت  غيبت  يكي  ا ز اعضاء  اصلي هيئت مديره از يكي از اعضاء  علي البدل  براي  شركت در جلسه دعوت خواهد شد و در غياب رئيس هيئت  مديره يكي از  اعضاء  اصلي  هيئت  مديره  بجاي  وي وظايف محوله  ر ا در حدود اختيارات تفويضي انجام مي دهد و در هر صورت  حضور  حداقل 3/2 از اعضا ء اصلي در هيئت مديره الزامي مي باشد.

ماده 17- هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه مذاكرات هيات مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد  مسؤليت  ابلاغ  و  پيگيري  مصوبات  هيئت  مديره  با رئيس هيئت مديره ميباشد.

 ماده 18 – هيئت مديره براي انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا" در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد  با  رعايت قوانين و مقررات مربوطه داراي اختيارات كامل است , هيئت مديره همچنین داراي اختياراتي بدون حصر به شرح زير ميباشد :
1-18- تائيد خط مشي شركت ( متضمن اهداف و برنامه ها) و ارائه آن به مجمع عمومي عادي
2-18- تائيد و تصويب  برنامه هاي  عملياتي  مدير  عامل  شركت  اعم  از  مالي ، اجرائي، و بهره برداري و توسعه تاًسيسات در چارچوب بودجه مصوب شركت
3-18- رسيدگي و تائيد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد و صورتهاي  مالي و تراز نامه  شركت  و  ارائه آن به مجمع عمومي
4-18 -بررسي و تائيد آئين نامه هاي مالي ،معاملاتي، استخدامي، ورفاهي شركت وارائه آن به مجمع عمومي
5-18 -پيشنهاد اخذ وام و تسهيلات داخلي و خارجي به مجمع عمومي
6-18 -انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات ، و فعاليتهاي شركت
7-18 -بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب نيروهاي انساني مربوطه به مجمع عمومي
8-18- ارائه تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان به  مجمع عمومي
9-18 – اتخاذ تصميم نسبت به  رفع  اختلاف  شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري و يا صلح و سازش با آنها
10-18 - بررسي و تائيد و تصويب آئين نامه هاي داخلي لازم براي اداره شركت
11- 18- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و  بررسي  و  پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول و ارايه آن براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي
12-18 -بررسي و اتخاذ تصميم در مورد مسائلي كه رئيس هيئت مديره و مدير عامل در هيئت مديره مطرح مي نمايد مگر در موارديكه از وظايف مراجع صلاحيتدار ديگر باشد.

ماده 19-  هيئت مديره به مسؤليت خود ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده 20 – هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي و ترازنامه شركت و گزارش هئيت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس قانوني شركت ارسال نمايد.
تبصره: مبناي  تهيه  و  تنظيم   و  ارائه صورت هاي مالي شركت استانداردهاي لازم الاجراء حسابداري و در چارچوب ضوابط ابلاغي شركت آب و فاضلاب استان كرمان و شركت مهندسي اب و فاضلاب كشور مي باشد.

ماده 21 -مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده كه براي مدت 2 سال منصوب ميشود.
مدير عامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤل اداره امور شركت ميباشد مدير عامل مي توان با مسؤليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد..

ماده 22- موارد زير از جمله وظايف و اختيارات مدير عامل ميباشد:
1-22 – اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي
2-22- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي ، بودجه سالانه و آئين نامه های شركت  به  هيئت مديره
3-22- تهيه ، تنظيم  صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به هيئت مديره
4-22- پيش بيني  اعتبا ر لازم  براي  خريد خدمات پشتيباني ، فني، تحقيقاتي،‌ تداركاتي، و آموزشي در بودجه شركت
5-22- تعيين روشهاي اجرایي در چارچوب مقررات و آئين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط
6-22 – اداره امور فني ، مالي، و اداري و استخدامي شركت
7-22- پيشنهاد آئين نامه  مالي ، معاملاتي و استخدامي و رفاهي شركت به هيئت مديره
8-22- پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي
9-22- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوطه
 10-22- اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناء آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
11-22- عزل  و  نصب  كليه  كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آئين نامه هاي مصوب

ماده 23- مدير  عامل  نماينده  قانوني  شركت  در كليه مراجع  اداري و قضائي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و  تعقيب  دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد.  مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيات مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد..

ماده 24- كليه  چكها ، قراردادها  و  اسناد تعهد آور مي بايستي به امضاء‌مدير عامل و يكي از اعضاء هيئت مديره يا نماينده منتخب هيئت مديره برسد  مكاتبات اداري به امضاء مدير عامل  و يا نمايندگان وي خواهد رسيد.

تبصره :  برداشت  از  حساب  جاري وجوه حاصل از حق انشعاب ، اب بها، فاضلاب بهاء و ساير درامدها منجصرا" با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي معرفي شده  هيئت  مديره ( كه به تائيد كتبي رياست مجمع عمومي رسيده باشد) صورت گيرد .

ماده 25- در صورت انقضاء مدت عضويت هريك از اعضاء هيئت مديره و مديريت مدير عامل اقدامات آنها تا تعيين و نصب نفرات جديد نافذ و معتبر ميباشد.

ج- بازرس ( حسابرس)
ماده 26- شركت داراي يك بازرس ( حسابرس( اصلي و يك بازرس (حسابرس) علي البدل خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد .
تبصره " اقدامات بازرس  ( حسابرس )  در  اجراي  وظايف  خود  نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
 

فصل  چهارم- صورتهاي مالي
ماده 27- سال  مالي  شركت از اول فروردين  ماه  تا  پايان  اسفند ماه  همان سال ميباشد  ، مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اساسنامه تا پايان همان سال خواهد بود.
ماده 28- هيئت  مديره  مكلف  است  صورتهاي مالي را با رعايت استاندارهاي حسابداري تا پانزدهم خرداد ماه سال بعد تهیه و در اختيار بازرس قرار داده به نحوي كه جلسات مجمع  عمومي  براي  بررسي  و  تصويب آن تا پايان تير ماه برگزار گردد.
تبصره: بودجه  سالانه  شركت  مي بايستي  تا  قبل  از  دي ماه سال قبل جهت رسيدگي و تصويب به مجمع عمومي ارائه گردد.

ماده 29- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان از طرف مجمع عمومي  به منزله مفاصا  حساب  مديران براي همان دوره مالي ميباشد.

ماده 30- سود ويژه قابل تقسيم شركت پس از كسر زيانهاي وارده در سالهاي  قبل  و  كسر يك بيستم به عنوان اندوخته قانوني به مصرف توسعه تاسيسات مي رسد.

ماده 31- اين شركت از نظر سياست ، برنامه ها و فعاليتها ي توسعه و بهره برداري و امور مشتركين تابع ضوابط  و  مقررات  شركت  اب  و  فاضلاب  استان  كرمان  ، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ( مادر تخصصي ) و وزارت نيرو خواهد بود.

ماده 32 – به  منظور  انجام  امور  ستادي ، پشتيباني، فني، تحقيقاتي  ، آموزشي ، در شركت آب و فاضلاب استان كرمان  و ساير  تكاليف  قانوني  و  تامين  سهم  متعلقه  از  هزينه هاي  ستادي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور همه ساله قسمتي از درامد مندرج در بودجه مصوب  شركت با تصويب مجمع عمومي به اين امور اختصاص يافته و به حساب شركت آب و فاضلاب استان كرمان واريز مي شود اين مبلغ پس از پرداخت به حساب هزينه قطعي شركت منظورميگردد.


فصل پنچم – ساير مقررات
ماده 33-   شركت  موظف  است   حداكثر  ظرف  مدت  شش ماه  پس از  تاسيس ، وظايف عملياتي و اجرائي مربوط به ايجاد تاسيسات آب و فاضلاب  و  همچنين  وظایف  مربوط  به نگهداري ، بازسازي ، توسعه و بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب موجود و در دست ايجاد را متناسب با حوزه فعاليت خود از شركت اب و فاضلاب استان كرمان تحويل بگيرد.

ماده 34- اين اساسنامه مشتمل بر  5  فصل  و  34 ماده و 11 تبصره در تاريخ12/11/87 به تصويب  مجمع  عمومي مؤسس رسيد و اصلاحات بعدي آن به  پيشنهاد  هئيت  مديره  و با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خواهد شد.

در ابتدای سال 1399 با ادغام شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری اساسنامه این شرکت نیز به شرح زیر در مواردی تغییر یافت :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-مجمع عمومی با انتقال کلیه ماموریتها و وظایف و تعهدات شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان رفسنجان و شهرستان انار ( بجز حقوق صاحبان سهام ) به شرکت آب و فاضلاب رفسنجان موافقت نمود.
2-مجمع عمومی با تغییر حوزه فعالیت شرکت از محدوده قانونی شهرستان رفسنجان به محدوده قانونی کل شهرستان رفسنجان وشهرستان انار موافقت نموده و مقرر شد مفاد مواد دو و سه 33 اساسنامه اصلاح گردد