شرح وظایف

عناوین وظایف و مسئولیتها:

-‌ دریافت اهداف، سیاستها و خط مشی از مدیرعامل

- تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب و دیگر خدمات مهندسی مورد نیاز با مشارکت مدیریت های تابعه، نظارت و ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدفها و تجدیدنظر منظم در هدفهای تعیین شده.

- رعایت ضوابط، قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها در حوزه تحت سرپرستی.

- نظارت بر اجرای دستورالعملها، بخشنامه ها و آیین نامه ها.

- نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب ، شبکه های آبرسانی، احداث مخزن

- نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحها

- استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی در حوزه مسئولیت

- تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها، طرحها و پروژه های آب و فاضلاب و انطباق آن.

- توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله بهره برداری و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

- ایجاد و ابقاء روشهای اجرایی و دستورالعمل هایی برای نظارت بر پروژه ها، کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات و برنامه ریزی و نظارت در طراحی و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب

- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری، احداث مخازن سرویس و ذخیره آب، عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی.

- انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه ها و ارائه راهنمائی و صدور دستورات لازم.

- بررسی و تحلیل مستمر گزارشات و اطلاعات آمار جمع آوری شده به منظور مطابقت نتایج با اهداف و برنامه های مصوب و تائید آمارهای پیشرفت عملیات پروژه های توسعه ای.

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تصحیح اقدامات و روش های اجرائی و ارائه گزارش به مدیرعامل

- نظارت بر تهیه اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان ، طرحها و پروژه ها و همچنین تعیین و تایید شرایط خصوصی پیمانها و همکاری در برگزاری مناقصه های مربوطه.

- نظارت بر حسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران.

- تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز و ارائه گزارشات لازم.

- برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه.

- انجام سایر وظایف محوله.