معرفی

نام و نام خانوادگی: محمود نظری          

عنوان پست: معاون بهره برداری و توسعه 

مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس – مهندسی آب                                                                        

 

 

 

 

 

.