معرفی

نام و نام خانوادگی: مهدی گلرسانزاده               

عنوان پست: معاون بهره برداری و توسعه 

مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس – عمران                                                                         

تاریخ انتصاب:     17/02/1392 

 

 

 

 

  سوابق شغلی:
    تکنیسین خدمات فنی
    رئیس اداره خدمات فنی و مهندسی
    معاون بهره برداری و توسعه