شرح وظایف

عناوین وظایف و مسئولیتها:

-‌ دریافت اهداف، سیاستها و خط مشی از مدیرعامل

- رعایت ضوابط ، قوانین ، مقررات ، آئین نامه معاملات ، دستورالعملها و بخشنامه ها و نظارت بر اجرای آنها در حوزه تحت سرپرستی

- برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه

- نظارت بر انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی ، اداری و رفاه، بازرگانی، انبارداری و خدمات

- ارائه خدمات مناسب اداری – پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت

- مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی

- نظارت بر انجام امور پرسنلی – اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی براساس مصوبات ، اجرای امور رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و پرونده های کارکنان

- نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار

- همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان

- همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان براساس دستورالعملهای ابلاغی

- نظارت بر امور بازرگانی و سفارشات ، خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستورالعملها و مقررات فنی و مالی

- نظارت بر امور انباداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیتهای زائد و پیاده سازی روشهای جدید انبارداری

-نظارت بر نگهداری اسناد و مستندات مالی

- همکاری با سایر واحدهای شرکت جهت تهیه و تنظیم بودجه

- همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای و تهیه جداول تخصیص، اصلاح و متمم بودجه

- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای مالی و اداری و خدماتی

- نظارت بر حسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران.

- همکاری در پیگیری امور مربوط به برون سپاری برخی از فعالیتها

- همکاری لازم با کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری

- تقسیم وظایف و مسئولیتهای تحت سرپرستی

- بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها و تطبیق آنها و شناسایی مغایرتهای احتمالی

 

- نظارت بر عملیات مربوط به کسور قانونی از جمله بیمه ، مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده ، اظهارنامه مالیاتی و غیره

- کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری گردش کار انبار طبق استانداردهای مورد عمل

- نظارت بر عملیات دفترداری شامل اسناد در دفاتر ، مغایرتها

- همکاری و پاسخگویی به حسابرسان داخلی و خارجی، ممیز مالیاتی ، تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز ، حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت

- کنترل و نظارت بر انواع بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان، ترازنامه ، سرمایه و غیره

- تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و تهیه گزارشهای موردی برای مدیریت

- کنترل و نظارت بر اسناد از جهت محاسبات، پرداختها و ثبت اطلاعات

- پیگیری مسائل بیمه ای و مالیاتی شرکت از طریق ارائه گزارشات لازم و بموقع به ادارات مربوطه از جمله تامین اجتماعی و امور مالیاتی

- همکاری در تهیه گزارش شش ماهه و سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی

- پیگیری امور مربوط به بازنشستگان ، مستمری بیگیران و موظفین شرکت

- نظارت و پیگیری امور مربوط به کمیته تشکیلات و کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت

- همکاری در تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده ، درآمد و هزینه شرکت

- همکاری در تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارایی فعالیتها و برنامه های شرکت

- همکاری در تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن

- شرکت در کمیته ها و کمیسیون ها

- انجام سایر وظایف محوله