معرفی

نام و نام خانوادگی: علیرضا زینلی                         

عنوان پست: معاون منابع انسانی و پشتیبانی

مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس – مدیریت دولتی

تاریخ انتصاب:     17/02/1392