معرفی

 

نام و نام خانوادگی : حسین چرخ انداز

عنوان پست :رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

تاریخ انتصاب :   14/04/95

مدرک و رشته تحصیلی :فوق لیسانس معماری

 

 

 

 

 

 سوابق شغلی:
    رئیس اداره آب و فاضلاب شهر ریگان
    مدیر امور آب و فاضلاب شهر بم
    عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب رفسنجان
    رئیس هیات مدیره  و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب رفسنجان