شرح وظایف

عناوین وظایف و مسئولیتها:

-‌ دریافت اهداف، سیاستها و خط مشی از مدیرعامل

- رعایت ضوابط ، قوانین و مقررات و نظارت براجرای آنها در حوزه تحت سرپرستی

- برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه

- برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح خدمات رسانی به مشترکین براساس ساز و کارهای از پیش تعیین شده

- تدوین روشهای مناسب در رسیدگی به کار مراجعان و مشترکین و نظارت در به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

- نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشترکین در واحدهای مربوطه

- نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین

- نظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت

- بررسی قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین و بررسی و ارائه روشهای اقتصادی جهت کاهش هزینه

- نظارت بر نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات لازم از واحدهای مختلف

- پیگیری لازم درخصوص وصول مطالبات معوق و قطع و وصل اشتراک

- نظارت و برنامه ریزی لازم بر امور مربوط به حذف انشعابات غیرمجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد

- نظارت بر تهیه صورتحساب و بیلان کلی درآمد

- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم.

- شناسائی انشعابات خاص

- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، توزیع قبوض، اپراتوری، وصول مطالبات جاری و معوقه و ثبت بموقع گزارشات و ارزیابی املاک مشترکین

- نظارت بر حسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران.

- برنامه ریزی جهت شناسائی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل و نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غیرمجاز

- نظارت بر سیستم های مکانیزه مشترکین

- همکاری در تعیین ضوابط محاسبه قیمت تمام شده آب مصرف، هزینه دفع فاضلاب و حق انشعاب آب و فاضلاب

- تجزیه و تحلیل درآمدها، وصول مطالبات و کنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات

- بررسی میزان وصول درآمد آب بهاء و حق اشتراک آب و فاضلاب

- نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و قبوض آب بهاء

- بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و نظارت و پیگیری در اخذ مطالبات از مصرف کنندگان عمده

- آگاهی دقیق از مبانی تعرفه های مورد عمل

- نظارت بر ثبت آمار ، گزارشات و عملکرد ماهیانه در برنامه MIS

- راهنمایی مجریان تعرفه ها به منظور حسن اجرای تعرفه ها

- همکاری در به روز آوری سیستم نرم افزاری مورد عمل

- انجام سایر وظایف محوله