آقای مهندس چرخ انداز مدیرعامل محترم شرکت آبفای رفسنجان خبری از وارد مدار بهره برداری شدن چاه شماره 24 شهر رفسنجان دادند.

 وی گفتند این چاه به منظور جبران کمبود آب شرب این شهر حفاری شده است که 270 متر عمق دارد و جهت بهره برداری از آن 1200 متر خط انتقال آب و 1100 متر خط برق فشار متوسط اجرا شده است و آبدهی این چاه 25 لیتر بر ثانیه بوده که در مجموع مبلغ 18 میلیارد ریال جهت راه اندازی آن هزینه شده است .

 

روابط عمومی شرکت آبفا