آقای دکتر فصیحی فرماندار محترم شهر رفسنجان و آقای بخشی بخشدار محترم مرکزی شهرستان به اتفاق آقای مهندس چرخ انداز مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب رفسنجان از سه حلقه چاه حفاری شده و یک حلقه چاه در حال حفاری و تصفیه خانه حذف آرسنیک آب شرب حومه شرقی بازدید کردند .

این چاه ها هر یک به عمق 270 متر حفاری شده اند و جمعاً مبلغ 33 میلیارد ریال هزینه شده است و جهت راه اندازی و بهره برداری از آنها مبلغ 50 میلیارد ریال مورد نیاز می باشد .

همچنین تصفیه خانه حذف آرسنیک نیز با هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد ریال احداث و وارد مدار بهره برداری شده است . ظرفیت این تصفیه خانه 40 لیتر در ثانیه است .