صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ جناب آقای مهندس کهنوجی شهردارمحترم رفسنجان وآقای مهندس رحیمی رئیس واعضای محترم شورای شهر ازسامانه تله متری ، تاسیسات و پروژه های ساخت تصفیه خانه  ومخزن ۱۵ هزارمتر مکعبی آب شرب شرکت آب وفاضلاب رفسنجان بازدید بعمل آوردند که درهمین راستا جناب آقای مهندس چرخ انداز رئیس محترم هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت نیز گزارشی درخصوص درصد پیشرفت ساخت واجرای پروژه های مذکور وهمچنین توضیحاتی درارتباط با چگونگی وضعیت آب شرب شهر رفسنجان نیز ارائه نمودند. 

روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب رفسنجان