در تاریخ 1401/04/11 انجام گرفت :

بازدید جناب آقای مهندس رضایی به همراه مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب رفسنجان از تصفیه خانه در حال ساخت آب شرب

تصفیه خانه متعارف آب شرب رفسنجان با ظرفیت 930 لیتر بر ثانیه با پیشرفت فیزیکی چهل درصد با پیگیریهای انجام شده

توسط  شرکت آب وفاضلاب  رفسنجان وتوسط شرکت مس رفسنجان در حال ساخت می باشد که انشاا.. تا شهریورماه

سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید .