🔹به منظور ساماندهی مصرف آب و جلوگیری از قطعی آب در تابستان؛ دو طرح آبرسانی در حاجی آباد کبوترخان رفسنجان اجرا می شود.

علیرضا عبدیان مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان گفت:

🔹با اعتباری بالغ بر 155 میلیارد ریال؛ دو طرح آبرسانی در حاجی آباد کبوترخان رفسنجان به منظور ساماندهی مصرف آب و ارائه خدمات مطلوبتر به مشترکین اجرا می شود.

🔹خط انتقال به طول 8500 متر با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد ریال از محل مخزن حاجی آباد کبوترخان به سمت روستاهای حاجی آباد وسیل آباد، مهدی آباد ده پناه و اردوگاه کار اجرا می شود.

🔹همچنین همزمان با اجرای خط انتقال، عملیات احداث مخزن 1000 مترمکعبی حاجی آباد  کبوترخان به منظور جلوگیری از هدررفت و  قطعی آب در فصل تابستان با اعتباری بالغ بر 113 میلیارد ریال آغاز شده که با بهره برداری از آن 1500 نفر جمعیت ساکن این منطقه از مزایای آن بهره مند می شوند.